HYVIN VIRITETTY KONSERVATORIO

VETOTOIMAA TAIDEMUSIIKILLE

Helsingin Konservatorio on vetovoimainen, luova ja kehittyvä taidemusiikin oppimis- ja työyhteisö, jonka toiminnan ja opetuksen linjakkuus sekä ammattitaitoinen ja innostava henkilökunta takaavat korkeatasoiset edellytykset oppimiselle ja onnistumisen elämyksille.

Helsingin Konservatoriossa on järjestetty taidemusiikin koulutusta eri koulutusasteilla jo yli 90 vuoden ajan. Meille laatu tarkoittaa linjakasta ja tarkoituksenmukaista toimintaa, jonka tuloksena syntyy korkeatasoisia oppimistuloksia ja elämyksiä tuottavia musiikkiesityksiä.

Oppilaitoksemme ydintehtävänä on musiikkialan koulutuksen järjestäminen kahdella eri koulutusasteella. Visiomme toteutumiseksi pyrimme kaikilla toimintamme osa-alueilla siihen, että edellytykset musiikin oppimiselle ja onnistumisen elämysten kokemiselle ovat konservatoriossa parhaat mahdolliset. Toiminnan linjakkuus ja tarkoituksenmukaisuus mahdollistavat ajan ja resurssien keskittämisen konservatoriolaisten tärkeimpiin tehtäviin: klassisen musiikin opiskeluun ja opetukseen. Toimintamme tulokset ja laatu kuuluvat konservatoriossa musiikkia opiskelleiden oppilaiden ja tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osaamisessa, sijoittumisessa jatko-opintoihin ja työelämään sekä elinikäisessä kipinässä musiikin harrastamiseen.

Laatu ilmenee oppilaitoksemme toiminnassa siten, että sekä henkilöstö että opiskelijat ja oppilaat ovat sitoutuneita työhönsä ja opiskeluunsa. Noudatamme yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä ja opimme jakamalla keskenämme hyviksi todettuja käytänteitä. Kehitämme ja arvioimme konservatorion toiminnan laatua systemaattisesti. Jokainen konservatoriolainen kehittää omaa toimintaansa yhteisten päämäärien suuntaisesti. Laadunhallintamme kattaa kaiken konservatorion toiminnan.

Laatutyömme tähtää visiomme toteutumiseen ja perustuu yhdessä laatimaamme strategiaan, josta johdetaan lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat. Niiden toteutumista ja asetettujen kehittämistoimenpiteiden onnistumista arvioimme toimintaraporteissa.

Konservatorion oma laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut, menettelytavat ja aikataulut hyvin toimivalle laadunhallinnalle. Se auttaa meitä laadunhallintamme kokonaisuuden hahmottamisessa.

Viestinnällä on laadunhallinnassamme keskeinen merkitys. Tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti toteutetut sisäinen ja ulkoinen viestintä takaavat sen, että yhteiset linjaukset ja ohjeet ovat kaikkien tiedossa ja että palautetietoa on käytettävissä toimintamme jatkuvassa kehittämistyössä.

Laadunhallinta


Laatujärjestelmä
Laadunhallinnan menettelyt
Organisointi ja vastuut
Koulutuksen laadun arviointi
Opiskelijat ja laatutyö