Lukukausimaksut

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta perittävät lukukausimaksut 1.8.2018 alkaen.
Maksut koskevat sekä vanhan että uuden, 1.8.2018 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Musiikkileikkikoulu
opetusta 60 min. viikoittain 170 €
opetusta 30 – 45 min. viikoittain 150 €
poisjäänti 2 kerran jälkeen ei maksua

Valmentava opetus 260 € ei alennuksia

Nuorten laulukoulu 260 € ei alennuksia

Musiikin perusopinnot (musiikin perustaso) 380 €
Solistinen sivuaine 220 € ei alennuksia

Musiikin syventävät opinnot (musiikkiopistotaso) 380 €
Solistinen sivuaine 210 €

Aikuisten opetus 380 €

Täydentävä opetus (solistinen pääaine)
220 € 15 min./vko
380 € 30 min./vko

Lisäopetus
(opintonsa loppuun suorittavat) 450 €, ei alennuksia

Solistinen sivuaine 220 € ei alennusta
Huom! lukukausimaksuun sisältyy myös mupe- ja yhteismusisointiopetus.

Kuorot
Musiikin perusopetuksen kuorot (ulkopuoliset kuorolaiset) 120 €, ei alennuksia
Valmennuskuoro (ulkopuoliset ja muskarilaiset) 80 €, ei alennuksia

Musiikin perusteiden opetus 220 €, ei alennuksia
ei koske Avaimet musiikkiin -kurssia (ulkopuoliset ja auditelaiset). Tähän maksuun sisältyy enintään kahteen mupe-opintojaksoon osallistuminen

Orkesterilaiset, ulkopuoliset 0 €

Kirjaamismaksu uusilta oppilailta 10 €

Oppilaspaikkamaksut ulkokuntalaisille/lukukausi

Muilta kuin helsinkiläisiltä veloitetaan lukukausimaksun lisäksi seuraavasti:
Musiikin perusopinnot ja musiikin syventävät opinnot (musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso)
opetusta 60 min./vko 200 €
aikuisten opetus, opetusta 45 min./vko 200 €
sivuinstrumentti, opetusta 30 min./vko 0 €

Helsingin ulkopuolelta voidaan ottaa oppilaita sillä edellytyksellä, että kyseisten oppilaiden kotikunnat tai oppilaat itse / heidän huoltajansa sitoutuvat suorittamaan oppilaspaikkamaksun.

Oppilaspaikkamaksusta voidaan hakemuksesta myöntää vapautus, jos kyseessä on erittäin lupaava oppilas ja konservatoriossa tarvitaan kyseessä olevan instrumentin soittajia.

Ulkopuolisten suorittamista kursseista perittävät maksut (=aiheutuneet kulut)

kurssisuoritukset, joissa on 4 lautakunnan jäsentä, 200 €
kurssisuoritukset, joissa on 3 lautakunnan jäsentä, 160 €

Lukukausimaksualennukset

Alennuksia voivat hakea syyslukukauden alussa perustellusta syystä musiikin perustason, musiikkiopistotason ja aikuisten opetuksen oppilaat (ei lisäopetus, sivuaine, valmentava opetus, muskari eivätkä kuorot).
Päätökset myönnettävistä alennuksista tekee Helsingin Konservatorion Säätiön hallitus.

Hakemus on täytettävä huolellisesti perusteluineen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon. Hakulomake
Lomakkeita voi noutaa vahtimestarilta tai toimistosta elokuussa.

Sisaralennuksia ei ole.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuun lopussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukauden. Rehtori voi kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta, jos opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen tapahtuu kesken lukukauden esim. sairauden tai muun painavan syyn takia.
Oppilasmaksujen laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.

Poissaolot

Oppilaitos ei ole velvollinen korvaamaan oppitunteja, jos oppilas on aiheetta poissa.
Opettaja on velvollinen korvaamaan oppilaalle ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet opettajalle tulleen esteen vuoksi.
Opettajan sairauden vuoksi peruuntuneet oppitunnit korvataan sijaisjärjestelyin siten, että oppilas saa syyslukukauden aikana vähintään 15 ja kevätlukukauden aikana vähintään 16 viikon opetuksen (instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetus ja musiikkileikkikoulu).
Valmentavassa opetuksessa vastaava opetuskertojen määrä on 13 kertaa lukukaudessa.