fbpx

Lukukausimaksut

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta perittävät lukukausimaksut 1.8.2020 alkaen:

Musiikkileikkikoulu
opetusta 60 min. viikoittain 170 €
opetusta 30–45 min. viikoittain 150 €
musiikin erityisryhmät 220 €
poisjäänti 2 kerran jälkeen: ei maksua

Valmentava opetus 260 €, ei alennuksia

Nuorten laulukoulu 260 €, ei alennuksia

Musiikin perusopinnot (musiikin perustaso) 380 € *
Oppilaspaikkamaksu muille, kuin helsinkiläisille 200 €.

Musiikin syventävät opinnot (musiikkiopistotaso) 380 € *
Lisämaksu muille, kuin helsinkiläisille 200 €

Aikuisten opetus 380 € *
Lisämaksu muille kuin helsinkiläisille 200 €

* =Kirjaamismaksu taiteen perusopetuksen uusille oppilaille 10 €

Lisäopetus
(päättyy lukuvuoden 2020-2021 lopussa) 450 €, ei alennuksia

Solistinen sivuaine 220 €, ei alennusta

Täydentävä opetus (oppitunnin pidennys hyväksytyn hakemuksen perusteella)
15 min. viikoittain 220 €
30 min. viikoittain 380 €

Lukuvuonna 2020 -2021 Helsingin Konservatorion opetus annetaan koulutuksen järjestäjän määrittelemillä tavoilla lähi- ja/tai etäopetuksena. Noudatamme toiminnassamme viranomaisten antamia suosituksia ohjeita ja määräyksiä.

Etäopetusta voidaan antaa oppiaineen ja oppilaan iän mukaan erilaisin tarkoituksenmukaisin tavoin (mm. lukujärjestyksen mukainen opetus verkossa, videomateriaalit, erilaiset kotitehtävät jne.).

Huom! Musiikin perusopintojen, syventävien opintojen ja aikuisten opetuksen lukukausimaksuun sisältyy myös musiikin perusteiden opetus ja yhteismusisointiopetus.

Maksut muille, kuin konservatorion oppilaille

Kuorot
Valmennuskuoro Tähtisumu 80 €, ei alennuksia
Musiikin perusopetuksen muut kuorot 120 €, ei alennuksia

Orkesterit, maksuton

Musiikin perusteiden opetus 220 €, ei alennuksia, maksuun sisältyy osallistuminen enintään kahdelle musiikin perusteiden opintojaksolle.

Opintosuoritukset
kurssisuoritukset, joissa on 3 arvioijaa, 180 €
kurssisuoritukset, joissa on 4 arvioijaa, 220 €

Lukukausimaksualennukset

Alennusta voivat hakea elokuun loppuun mennessä musiikin perusopintojen, syventävien opintojen ja aikuisten opetuksen oppilaat.

Alennuspäätökseen vaikuttavat hakijan opintomenestys ja taloudellinen tilanne. Hakemus on täytettävä huolellisesti perusteluineen. Hakemus palautetaan konservatorion toimistoon.

Oppilaspaikkamaksusta voidaan hakemuksesta myöntää vapautus, jos kyseessä on erittäin lupaava oppilas ja konservatoriossa on pulaa ko. instrumentin soittajista.

Hakemus lukukausimaksun alennukseen (pdf)

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuun lopussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukauden. Rehtori voi kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta, jos opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen tapahtuu kesken lukukauden, esimerkiksi sairauden tai muun painavan syyn takia.
Oppilasmaksujen laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.

Poissaolojen korvaaminen

Oppilaitos ei ole velvollinen korvaamaan oppitunteja, jos oppilas on aiheetta poissa.
Opettaja on velvollinen korvaamaan oppilaalle ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet opettajalle tulleen esteen vuoksi.
Opettajan sairauden vuoksi peruuntuneet oppitunnit korvataan sijaisjärjestelyin siten, että oppilas saa syyslukukauden aikana vähintään 15 viikon ja kevätlukukauden aikana vähintään 16 viikon opetuksen (instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetus ja musiikkileikkikoulu).
Valmentavassa opetuksessa vastaava opetuskertojen määrä on 13 kertaa lukukaudessa.

Jos oppilas saa konservatoriosta johtuvasta syystä lyhyemmän oppitunnin, kuin hänelle opetussuunnitelman mukaan kuuluisi, hyvitetään lukukausimaksusta seuraavasti:
30 min. / 60 min. opetusta, hyvitys 110 euroa
45 min. / 60 min. opetusta, hyvitys 60 euroa