fbpx

Lukukausimaksut

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta perittävät lukukausimaksut 1.8.2023 alkaen:

Musiikkileikkikoulu
opetusta 60 min. viikoittain 180 €
opetusta 30–45 min. viikoittain 160 €
musiikin erityisryhmät 160 €
poisjäänti 2 kerran jälkeen: ei maksua

Valmentava opetus 270 €, ei alennuksia

Nuorten laulukoulu 270 €, ei alennuksia

Musiikin perusopinnot (musiikin perustaso) 420 € *
Lisäksi oppilaspaikkamaksu muille, kuin helsinkiläisille 220 €.

Musiikin syventävät opinnot (musiikkiopistotaso) 420 € *
Lisäksi oppilaspaikkamaksu muille, kuin helsinkiläisille 220 €.

Aikuisten opetus 420 € *
Lisämaksu muille, kuin helsinkiläisille 220 €

* =Kirjaamismaksu taiteen perusopetuksen uusille oppilaille 15 €

Solistinen sivuaine 250 €, ei alennusta

Täydentävä opetus (oppitunnin pidennys hyväksytyn hakemuksen perusteella)
15 min. viikoittain 250 €
30 min. viikoittain 420 €

Huom! Musiikin perusopintojen, syventävien opintojen ja aikuisten opetuksen lukukausimaksuun sisältyy myös musiikin perusteiden opetus ja yhteismusisointiopetus.

Maksut muille, kuin konservatorion oppilaille

Kuorot
Valmennuskuoro Tähtisumu 90 €, ei alennuksia
Musiikin perusopetuksen muut kuorot 130 €, ei alennuksia

Orkesterit, maksuton

Musiikin perusteiden opetus 250 €, ei alennuksia, maksuun sisältyy osallistuminen enintään kahdelle musiikin perusteiden opintojaksolle.

Opintosuoritukset
opintosuoritukset, joissa on 2 arvioijaa, 180 €
opintosuoritukset, joissa on 3 arvioijaa, 220 €

Lukukausimaksualennukset

Alennusta voivat hakea elokuun loppuun mennessä musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat.

Alennuspäätökseen vaikuttavat hakijan opintomenestys ja taloudellinen tilanne. Hakemus on täytettävä huolellisesti perusteluineen. Hakemus palautetaan konservatorion toimistoon.

Oppilaspaikkamaksusta voidaan hakemuksesta myöntää vapautus, jos kyseessä on erittäin lupaava oppilas ja konservatoriossa on pulaa ko. instrumentin soittajista.

Hakemus lukukausimaksun alennukseen (pdf)

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuun lopussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukauden. Rehtori voi kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta, jos opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen tapahtuu kesken lukukauden, esimerkiksi sairauden tai muun painavan syyn takia.
Oppilasmaksujen laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen.

Opintojen jatkuminen

Oppilaan opinnot jatkuvat, mikäli oppilas etenee opetussuunnitelman mukaista opintopolkua ja ilmoittautuu keväisin jatkamaan opintojaan seuraavana lukuvuonna. Opinnot voidaan katsoa päättyneiksi, mikäli opintojen jatkamisilmoitusta ei ole tehty annettuun määräaikaan mennessä, opinnot eivät ole edenneet opetussuunnitelman mukaisesti, opetukseen osallistuminen on laiminlyöty tai oppilasmaksut on jätetty maksamatta.

Poissaolojen korvaaminen

Oppilaitos ei ole velvollinen korvaamaan oppitunteja, jos oppilas on aiheetta poissa.
Opettaja on velvollinen korvaamaan oppilaalle ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet opettajalle tulleen esteen vuoksi.
Opettajan sairauden vuoksi peruuntuneet oppitunnit korvataan sijaisjärjestelyin siten, että oppilas saa syyslukukauden aikana vähintään 15 viikon ja kevätlukukauden aikana vähintään 16 viikon opetuksen (instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetus ja musiikkileikkikoulu).
Valmentavassa opetuksessa vastaava opetuskertojen määrä on 13 kertaa lukukaudessa.

Jos oppilas saa konservatoriosta johtuvasta syystä lyhyemmän oppitunnin, kuin hänelle opetussuunnitelman mukaan kuuluisi, hyvitetään lukukausimaksusta seuraavasti:
30 min. / 60 min. opetusta, hyvitys 110 euroa
45 min. / 60 min. opetusta, hyvitys 60 euroa