fbpx

Musiikkiopisto-opinnot vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaisesti jatkaville

Jotkut ennen syksyä 2018 opintonsa aloittaneista oppilaista suorittavat vielä opintojaan vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaisesti kevätlukukauden 2020 loppuun saakka. 

Musiikkiopistossa opinnot jakautuvat kahteen tasoon: musiikin perustasoon ja musiikkiopistotasoon. Kaikkien oppilaiden opintoihin sisältyy henkilökohtaista soiton-/ laulunopetusta, yhteismusisointia sekä musiikin perusteiden opetusta (musiikin luku- ja kirjoitustaidot).

Opinnot etenevät tasolta toiselle siten, että eri osa-alueiden opinnot tukevat toisiaan. Oppilas laatii yhdessä pääinstrumentin opettajansa kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suunnitelma päivitetään lukuvuosittain, ja sen avulla seurataan yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Musiikin perustason opinnot suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen ja voi siirtyä jatkamaan harrastustaan ja syventämään osaamistaan musiikkiopistotasolle. Musiikkialalle haluavat oppilaat voivat hakea suorittamaan musiikkialan perustutkintoa konservatorion ammatilliseen koulutukseen. Musiikkiopistotason opinnot suoritettuaan oppilaalle annetaan musiikin laajan oppimäärän päättötodistus.

Opetussuunnitelma, musiikin laaja oppimäärä (1.8.2015, pdf)

Kurssisuoritusvaatimukset instrumenttikohtaisesti

Soitto- ja lauluopinnot etenevät tasolta toiselle harjoitettavan ohjelmiston ja esiintymistilanteiden vaativuuden ja määrän mukaan. Oppilaat saavat viikoittain henkilökohtaista opetusta. Musiikin esittäminen on myös tärkeä osa opintoja. Erityisen innokkaiden ja hyvin edistyvien oppilaiden on mahdollista saada pääinstrumenttinsa opiskeluun lisämaksusta täydentävää opetusta.

Yhteismusisointi täydentää henkilökohtaista soiton-/laulunopiskelua. Konservatorion oppilailla on monipuoliset mahdollisuudet musisoida yhdessä orkestereissa, kuoroissa ja yhtyeissä. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin jo opintojen alkuvaiheesta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistaja tekijä.

Musiikin perusteiden (mupe) opinnot kuuluvat kaikkien opintoihin. Alle 10-vuotiaat oppilaat voivat aloittaa musiikin perusteisiin tutustumisen Avain musiikin perusteisiin -kurssilla. Varsinaiset musiikin perusteiden opinnot aloitetaan keskimäärin 9–10-vuotiaina oppilaan kehitystason mukaan. Sopivasta musiikin perusteiden aloitusiästä voi keskustella opettajan kanssa. Musiikin perusteiden kurssien sisällöt on kuvattu opetussuunnitelman liitteessä.

Aikuisten opetus

Aikuisten opetus on tarkoitettu sellaisille nuorille, jotka haluavat täydentää musiikin perustason tai musiikkiopistotason opintojaan saadakseen joko perustason tai koko musiikin laajan oppimäärän todistuksen. Aikuisten opetukseen otetaan korkeintaan 26-vuotiaita, laulua opiskelemaan kuitenkin korkeintaan 30 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Opiskelijaksi ei oteta musiikkialan ammattikoulutuksessa olevia tai alan ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Aikuisopiskelijoiden opiskelun enimmäisaika määritetään yksilöllisesti opintotavoitteiden ja menestyksen perusteella.

Lisäopetus

Lisäopetus on tarkoitettu sellaisille musiikin laajan oppimäärän suorittaneille nuorille, jotka

– tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät esim. ikänsä vuoksi voi vielä hakea ammattikoulutukseen tai
– joilla katsotaan olevan edellytykset menestyä ammattikoulutuksen pääsykokeissa lisävalmennuksen jälkeen

Lisäopetuksen opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan henkilökohtaisen opintosuunnitelma perusteella. Suoritetuista opinnoista saa opintorekisteriotteen.

Opetussuunnitelma, musiikin_laaja_oppimaara
Kurssisuoritusvaatimukset (kurssiliitteet soittimittain)
Hakeminen oppilaaksi

Avoin konservatorio