fbpx

Musiikin taiteen perusopetus

Helsingin Konservatoriossa opetusta annetaan klassisessa musiikissa. Musiikkiopisto-opetuksemme tavoitteena on sytyttää oppilaissamme kytevä musiikin kipinä roihuksi ja antaa eväitä musiikin elinikäiseen harrastamiseen tai valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin hakeutumiseen. Opiskelu on monipuolista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Edistymisen ja taitojen karttumisen kannalta keskeistä on säännöllinen kotiharjoittelu. Myös musiikin esittäminen ja kuuntelu ovat tärkeä osa musiikin harrastamista.

Opintojen aloittamisikä vaihtelee soittimittain. Musiikin perusopintoihin voi pyrkiä jo alle kouluikäisenä (esim. piano, jousisoittimet), jotkin soittimet vaativat soittajaltaan hieman enemmän kokoa ja voimaa (esim. vaskipuhaltimet, fagotti). Laulun opiskelun voi aloittaa laulukoulussa 11-vuotiaana, varsinaiset klassisen laulun opinnot noin 16-vuotiaana.

Musiikkiopistossa opinnot jakautuvat kahteen tasoon: musiikin perusopintoihin ja musiikin syventäviin opintoihin. Kaikkien oppilaiden opintoihin sisältyy henkilökohtaista soiton- tai laulunopetusta, yhteismusisointia sekä musiikin perusteiden opetusta (musiikin luku- ja kirjoitustaidot).

  • Soitto- ja lauluopinnot etenevät tasolta toiselle harjoitettavan ohjelmiston ja esiintymistilanteiden vaativuuden ja määrän mukaan. Oppilaat saavat viikoittain henkilökohtaista opetusta. Musiikin esittäminen on myös tärkeä osa opintoja. Erityisen innokkaiden ja hyvin edistyvien oppilaiden on mahdollista saada pääinstrumenttinsa opiskeluun lisämaksusta täydentävää opetusta.
  • Yhteismusisointi täydentää henkilökohtaista soiton- ja laulunopiskelua. Konservatorion oppilailla on monipuoliset mahdollisuudet musisoida yhdessä orkestereissa, kuoroissa ja yhtyeissä. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin jo opintojen alkuvaiheesta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistaja tekijä.
  • Musiikin perusteiden (mupe) opinnot kuuluvat kaikkien opintoihin. Alle 10-vuotiaat oppilaat voivat aloittaa musiikin perusteisiin tutustumisen Avain musiikin perusteisiin -kurssilla. Varsinaiset musiikin perusteiden opinnot aloitetaan keskimäärin 9–10-vuotiaina oppilaan kehitystason mukaan. Sopivasta musiikin perusteiden aloitusiästä voi keskustella opettajan kanssa. Musiikin perusteiden kurssien sisällöt on kuvattu opetussuunnitelman liitteessä.

Opinnot etenevät tasolta toiselle siten, että eri osa-alueiden opinnot tukevat toisiaan. Oppilas laatii yhdessä pääinstrumentin opettajansa kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suunnitelma päivitetään lukuvuosittain, ja sen avulla seurataan yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Musiikin perusopinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen musiikin perusopinnoista ja voi siirtyä jatkamaan harrastustaan syventäviin opintoihin. Syventävät opinnot suoritettuaan oppilaalle annetaan musiikin laajan oppimäärän päättötodistus. Musiikkialalle haluavat oppilaat voivat hakea suorittamaan musiikkialan perustutkintoa konservatorion ammatilliseen koulutukseen.

Valinnaiset opinnot

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja. Musiikin perusopintoihin valinnaisia opintoja kuuluu kaikilla oppilailla 70 tuntia. Syventävissä opinnoissa valinnaiset opinnot määrittyvät oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Oppilas laatii opettajansa kanssa henkilökohtaisen suunnitelman opintojensa kokonaisuudesta.

Valinnaiset opinnot voivat olla esim. yhteismusisointia, musiikin perusteiden opintoja, sävellyksen, vapaan säestyksen tai sivuinstrumentin opintoja. Valinnaisia opintoja järjestetään konservatorion lukuvuosittaisen opetustarjonnan mukaisesti. Ryhmäopetuksena järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa.

Sivuinstrumentin opinnot voivat olla joko lyhytkestoisia pienryhmille järjestettäviä kursseja tai koko lukuvuoden jatkuvaa henkilökohtaista opetusta (30 min. viikoittain). Sivuinstrumentin opinto-oikeutta haetaan keväällä opintojen jatkamisesta ilmoittamisen yhteydessä. Saadakseen henkilökohtaista sivuinstrumentin opetusta, oppilaalla pitää olla jo taitokonsertti 2 sekä musiikin perusteiden opintoja tehtynä. Koska sivuinstrumentin opintoihin käytettävissä olevat tuntiresurssit ovat rajalliset, opinto-oikeus voidaan myöntää vain harvoille uusille hakijoille lukuvuosittain.

Helsingin Konservatorion opetussuunnitelma 2023

OPS pähkinänkuoressa.pdf

Helsingin Konservatorio, musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma (päivitetty 31.5.2023)

Musiikin perusopintojen opintojaksot

Musiikin syventävien opintojen opintojaksot