fbpx

Musiikin perusteiden opiskelu

Mitä musiikin perusteet on?

Musiikin perusteet eli lyhenteenä mupe on musiikin hahmottamisaine, jossa opiskellaan säveltapailua ja musiikin teoriaa. Säveltapailun ja teorian kursseja on kolmea eri tasoa: 1a, 1b, 2a, 2b ja 3. Ryhmätunneilla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, piirretään, kirjoitetaan, keksitään eli improvisoidaan ja sävelletään, liikutaan ja pohditaan yhdessä musiikin ilmiöitä. Mupe on kuin äidinkielen opinnot koulussa: musiikin ilmiöiden harjoittelu tukee olennaisesti instrumenttiopintoja ja antaa erilaisia näkökulmia musiikin ymmärtämiseen.

Mupe-tunneilla opitaan käsitteistöä, mistä rakenneosista (esim. nuotit, asteikot, intervallit, soinnut) musiikki koostuu. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään ja hahmottamaan musiikkia ja tapaa, jolla se on merkitty muistiin eli nuotinkirjoitusta.

Mupe 4 on musiikin historian, tyylin tuntemuksen ja kuuntelun kurssi. Se on yksivuotinen kurssi, jossa tutustutaan klassisen taidemusiikin neljään päätyylivuosisataan 1600-luvun barokista nykypäivään. Mupe 4:ssä kuunnellaan musiikkia luokassa ja konserttikäynneillä sekä keskustellaan ja tehdään erilaisia tehtäviä.

Kuuluuko musiikin perusteet minulle?

Musiikin perusteet (mupe) on osa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoja viikoittaisen soittotunnin ja yhteismusisoinnin (esim. orkesteri, kuoro, kamarimusiikki) ohella. Erityisistä syistä voi pitää mupesta (tai konservatorio-opinnoista ylipäänsä) vapaavuoden. Vapaavuoden pitämisestä neuvotellaan mupe-opettajan ja rehtorin kanssa.

Kuinka kauan musiikin perusteet kestää?

Kaikki mupe-kurssit ovat lukuvuoden mittaisia ja opetusta on joka viikko. Kurssista riippuen tunnin pituus on 45, 60 tai 90 minuuttia. Mupe-opinnot kestävät musiikin perustasolla 5-7 vuotta. Perustason jälkeen oppilas voi jatkaa mupe-opintoja syventävällä tasolla.

Oppilas voi edetä mupe-opinnoissa myös nopeammin. Tällöin oppilas näyttää osaamisensa tasokoepäivänä. Tasokoesuorituksista sovitaan etukäteen musiikin perusteiden opettajan kanssa. Tasokokeita järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana: kevätkokeiden aikaan huhti-toukokuussa ja syksyllä lukuvuoden alkaessa.

Minkä ikäisenä mupe-opinnot aloitetaan?

Opinnot voi aloittaa valinnaisella Avaimet musiikkiin -kurssilla 6–8-vuotiaana ja jatkaa siitä eteenpäin mupe 1a-tasosta eteenpäin aina mupe 4-kurssiin. Mupe 1a -kurssi aloitetaan yleensä 8–10-vuotiaana. Opintojen aloitusikä riippuu opintojen aloitusiästä, instrumentista ja henkilökohtaisista opiskeluvalmiuksista. Aikuisiällä opiskeleville, noin 16-vuotiaista eteenpäin, Helsingin Konservatoriossa on oma Aikuisten mupe-ryhmä.

Miten mupe-opinnot etenevät?

Tasot 1a–2b kuuluvat kaikille. 2b:n jälkeen valitaan, jatkaako oppilas säveltapailun ja musiikin teorian opintoja vielä yhden vuoden (mupe 3) vai valitseeko vaihtoehtoisesti musiikin kuuntelun kurssin (mupe 4). Oppilas voi myös tehdä halutessaan molemmat kurssit. Molemmat kurssit on tehtävä, mikäli haluaa jatkaa opintojaan syventäviin opintoihin.

Mupe-kurssit rakentuvat edellä opittuun: seuraava kurssi jatkaa siitä, mihin edellisellä kurssilla päästiin. Tämän takia kursseja ei voi jättää väliin ja edellinen kurssi on saatava suoritetuksi ennen seuraavaa. Kesken jääneet kurssit suoritetaan loppuun rästikoepäivinä, joita on kahdesti lukuvuoden aikana: kevätlukukauden päätteeksi ja syyslukukauden alussa.

Mupe 1a -kurssin aloitettuaan oppilas jatkaa pääsääntöisesti saman opettajan johdolla eteenpäin vuosittain. Mikäli ryhmän aika ei sovi, voi oppilas vaihtaa toiseen samantasoiseen ryhmään. Ryhmää vaihdettaessa otetaan yhteys nykyiseen ja tulevaan opettajaan ja sovitaan vaihdosta.

Oppilas voi edetä mupe-opinnoissa myös nopeammin. Tällöin oppilas näyttää osaamisensa tasokoepäivänä. Tasokoesuorituksista sovitaan etukäteen musiikin perusteiden opettajan kanssa. Tasokokeita järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana: kevätkokeiden aikaan huhti-toukokuussa ja syksyllä lukuvuoden alkaessa.

Millä menetelmällä musiikin perusteita opiskellaan?

Helsingin Konservatoriossa mupea opiskellaan solmisaation menetelmällä (Kodály Concept). Menetelmä on vanha, mutta usein siitä puhutaan Kodaly-menetelmänä (lausutaan ”Kodai”). Unkarilainen säveltäjä, musiikin tutkija ja opettaja Zoltán Kodály (1882–1967) kehitti jo 1000-luvun alussa tunnettua säveltapailumenetelmää nykyään käytettävään muotoon. Solmisaatiolla on useita nimiä: puhutaan relatiivisesta säveltapailusta, solmisaatiosta, Kodály-menetelmästä ja tuttavallisimmin ”solfasta”.

Solmisaation menetelmä perustuu sävelsuhteiden, relaatioiden eli välimatkojen hahmottamiseen asteikkojen sisällä. Eri asteikot muodostuvat erilaisista sävelaskelista. Kun opitaan kuulemaan ja hahmottamaan sävelaskelille annettujen nimien (do, re mi jne.) avulla säveltasojen välimatkat toisiinsa, helpottuu musiikin laulaminen, soittaminen, sävelten ennalta kuuleminen, nuoteista soittaminen, nuotinlukutaito ja intonaatio (sävelpuhtaus). Solmisaatioita havainnollistetaan käsimerkein, ns. solmisoidaan eli lauletaan käsimerkkien tuella.

Solmisaation menetelmä on erittäin käytännöllinen ja lapsiystävällinen menetelmä. Musiikin rakenteet ovat varhaisikäiselle lapselle ja vielä nuorellekin varsin vaativa abstrakti systeemi. Solmisaatio-menetelmän avulla vaikeitakin asioita pystytään käsittelemään jo varhaisella iällä.

Pitääkö mupeen ilmoittautua?

Avaimet musiikkiin -kurssille, mupe 1a -kurssille, Aikuisten mupeen ja syventäviin opintoihin ilmoittaudutaan syksyn ilmoittautumispäivänä. Muille kursseille opettaja siirtää automaattisesti, kun edellinen kurssi on suoritettu.

Uudet oppilaat ja oppilaitosta vaihtavat ilmoittautuvat myös ilmoittautumispäivänä. Sopivan kurssin/tason löytämiseksi tehdään yleensä tasokoepäivänä testi, jonka avulla sopiva mupe-kurssi selviää.

Mitä välineitä tarvitaan?

Mupe-opettaja kertoo kurssin alkaessa, mikä oppikirja ostetaan. Mupe-tunnilla tarvitaan kirjan lisäksi nuottiviivastovihko, lyijykynä, kumi ja äänirauta (440 hz tai 442 hz). Tarvittaessa mupe-tunnille saatetaan tuoda myös oma instrumentti.

Miten opintoja arvioidaan?

Mupe-opintoja arvioidaan vuosittain ja opettaja kirjaa suorituksen Wilmaan. Taiteen perusopetuksessa ei enää käytetä numeroarviointia, vaan oppilas saa tuntien kuluessa jatkuvaa palautetta opettajalta ja kurssin päättyessä suullista palautetta. Mupe 2b, 3 ja 4 -kurssien päätteeksi opettaja kirjaa Wilmaan kirjallisen palautteen suullisen palautteen lisäksi.

Mupen rästi- ja tasokoepäivät

Mupe-kurssit rakentuvat edellä opittuun: seuraava kurssi jatkaa siitä, mihin edellisellä kurssilla päästiin. Tämän takia kursseja ei voi jättää väliin ja edellinen kurssi on saatava suoritetuksi ennen seuraavaa. Kesken jääneet kurssit suoritetaan loppuun rästikoepäivinä, joita on kahdesti lukuvuoden aikana: kevätlukukauden päätteeksi ja syyslukukauden alussa.

Tasokoepäivinä oppilas voi näyttää taitonsa esim. oppilaitosta vaihtaessaan. Tasokokeen avulla uusi oppilas löytää itselleen sopivan tasoisen mupe-kurssin. Oppilas voi edetä mupe-opinnoissa myös nopeammin. Tällöin oppilas näyttää osaamisensa tasokoepäivänä. Tasosuorituksista sovitaan etukäteen musiikin perusteiden opettajan kanssa. Tasokokeita järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana: kevätkokeiden aikaan huhti-toukokuussa ja syksyllä lukuvuoden alkaessa.

Lisätiedot

Oppilaaksi kirjautuminen, maksut, rekisteriotteet, valmistuminen ym. hallinnolliset asiat: oppilashallintosihteeri puh. 09 5860 5815
Poissaolot, kurssisisällöt ja muut opetukseen liittyvät kysymykset: oma opettaja